Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (อ่าน 76)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 (อ่าน 162)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 68)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ (อ่าน 97)
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 70)
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 57)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 48)
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 245)
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 261)
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 275)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 282)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 341)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 4)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่าน 209)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 239)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 275)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 274)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 313)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 412)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 295)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ/มหาวิทยาลัย     
คณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 3)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านดิจิทัล (อ่าน 3)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1032/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต (อ่าน 4)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 6)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๙๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 8)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 14)  
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 5)  
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติและกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่113/2564 (อ่าน 8)  
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (อ่าน 255)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มบริษัททรูฯ (อ่าน 270)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 405)
  ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย     
ประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 3)  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม LINE TODAY SHOWCASE WORKSHOP วันที่ 30 ตุลาคม 2564 (อ่าน 2)  
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส (อ่าน 14)
ประชาสัมพันธ์กรมประมงรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการ (อ่าน 94)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 75)
มหาวิทยาลัยบูรพาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ (อ่าน 83)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 (อ่าน 92)
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8“ (อ่าน 81)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์