Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 90)
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 99)
ขอเชิญร่วมโครงการ Big cleaning day (อ่าน 190)
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 125)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 126)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 187)
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 166)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“ (อ่าน 154)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่าน 4)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 99)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 146)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 139)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 174)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 266)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 167)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 167)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ     
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 039/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0935/2563 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเล่มฯ (อ่าน 14)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0935/2563 เรื่องคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเล่มฯ (อ่าน 8)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0800/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 40)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 061/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 52)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 059/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ่าน 38)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 056/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบนักศึกษา (อ่าน 29)
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ 055/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38)
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (อ่าน 98)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มบริษัททรูฯ (อ่าน 90)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 240)
  ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 37)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (อ่าน 33)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (อ่าน 37)
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (อ่าน 37)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP“ (อ่าน 100)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฏหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช)และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขและข (อ่าน 80)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมยกตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS “ (อ่าน 84)
สำนักงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR “ (อ่าน 89)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์