Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (อ่าน 92)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 (อ่าน 180)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 84)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ (อ่าน 120)
  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 86)
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 83)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 64)
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 261)
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 280)
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 289)
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 298)
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 358)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 37)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่าน 223)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 255)
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 295)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 290)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 340)
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 436)
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 317)
  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ/มหาวิทยาลัย     
คำสั่งเรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 4)  
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 10)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 4)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1059/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (อ่าน 18)
คณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 17)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านดิจิทัล (อ่าน 15)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1032/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต (อ่าน 17)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 15)
  ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (อ่าน 272)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มบริษัททรูฯ (อ่าน 285)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 422)
  ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย     
“สาส์น รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์“ (อ่าน 10)  
ศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) (อ่าน 9)
ประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 15)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม LINE TODAY SHOWCASE WORKSHOP วันที่ 30 ตุลาคม 2564 (อ่าน 10)
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส (อ่าน 28)
ประชาสัมพันธ์กรมประมงรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการ (อ่าน 102)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 87)
มหาวิทยาลัยบูรพาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ (อ่าน 96)

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์