Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (เข้าชม : 502) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เข้าชม : 367) 
 าขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (เข้าชม : 656) 
 ครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2)  (เข้าชม : 802) 
 โครงการธนาคารขยะ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เข้าชม : 1,053) 
 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดันคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 967) 
 15 กรกฎาคม 2562 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าหนองหญ้าปล้อง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 837) 
 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 1,055) 
  โครงการเพศศึกษารอบด้าน “วัยใสใส่ใจสุขภาพ“ 28 มิถุนายน 2562 (เข้าชม : 919) 
 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะจัดกิจกรรม “พาน้องหย่างขึ้นโนน ดงโต่งโต้น“ (เข้าชม : 786) 
 KM DAY คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปี 2562  (เข้าชม : 965) 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของบัณฑิตและอาจารย์  (เข้าชม : 833) 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการบริการวิาชาการ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 994) 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 ณ ห้องอัญชัน (เข้าชม : 778) 
 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ 025/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษา(ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 874) 
 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) (เข้าชม : 721) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (เข้าชม : 779) 
 คณะฯ จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย (เข้าชม : 947) 
 ประมวลภาพ GOOD BYE SENIOR ENVI 2019 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เข้าชม : 775) 
 นักศึกษาคณะเข้าร่วม โครงการประกวด Infographic รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 674) 
มีข้อมูลทั้งหมด  38  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔
     

     ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     ควส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ควส. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์