Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-----------------------------------------------------------------------------

.:: ขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต

.::01 แบบใบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

.::02 แบบจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

.::03 แบบตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

.::04 แบบส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

.::05 แบบแจ้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ผู้ปกครองได้ทราบ 

.::06 แบบฟอร์มส่งตัวนักศึกษากลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

.::07 แบบฟอร์มตอบขอบคุณการรับนักศึกษาฝึกประสบการณณืวิชาชีพ  

.::08 หนังสือรองรับการฝึกประสบกสรณ์วิชาชีพ  

 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์