Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ดาวน์โหลดใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------

.::ใบคำร้องแจ้งนักศึกษาติด-มส.

.::คำร้องขอกลับเข้าศึกษาหลังจากลาพักการเรียน

.::คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา

.::คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

.::คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

.::คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  การโอนผลการเรียน

.::คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

.::คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

.::คำร้องขอย้ายคณะ

.::คำร้องขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

.::คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

.::คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

.::คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในข้อบังคับ

.::คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน

.::คำร้องขอลาพักการเรียน

.::คำร้องขอลาออก

.::ใบมอบอำนาจ

.::สวท.ทบ19-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา-1

.::ตัวคำร้องขอหนังสือราชการ

.::หนังสือผู้เชี่ยวชาญ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์