Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TH1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

TH2 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

TH3 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

TH4 แบบขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ฉบับแก้ไข 

TH5 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์  

TH6 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์  

TH7 แบบส่งวิทยานิพนธ์-ฉบับแก้ไข 

TH8 แบบส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ 

TH9 ผลการตรวจสอบบทความวิจัยวิทยานิพนธ์  

TH10 ขอขยายเวลาส่งเล่มสมบูรณ์เพื่อตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

คำร้องขอหนังสือราชการ 

สวท.ทบ-03-คำร้องขอลาพักการเรียน 

สวท.ทบ-04-คำร้องการรักษาสภาพนักศึกษา 

สวท.ทบ-05-คำร้องขอลาออก 

สวท.ทบ-06-คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

สวท.ทบ19-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์