Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
  หมวด  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ  03-08-2564  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารสำหรับนักศึกษา
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
  กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔
     

     ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     ควส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ควส. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์