Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

 

วิสัยทัศน์

 

 

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพของท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาสู่สากล

 

ค่านิยม

 

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บนฐานนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เอกลักษณ์

พัฒนารากฐานทางปัญญาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพสู่สากล

อัตลักษณ์บัณฑิต

บัณฑิตเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ อดทน และสู้งาน

   

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มีศักยภาพและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม

2) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเชิงรุก

4) ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือ บูรณาการร่วมงานวิจัย บริการวิชาการกับการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น และส่งเสริมการดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

5) )จัดกาารบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์