Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

คณะกรรมการประจำคณะ


 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลใจ โคตรแสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ ก่องดวง
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย
กรรมการ

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพรรณ สุขศรีงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัย ลีทองดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยธัช จันทร์สมุด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรชาติ
กรรมการ

 

 

 

 

อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
กรรมการ

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ ดร. รัฐพล มีลาภสม
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ขุุนลึก
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

 

 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทองตัน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์