Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ส.บ.)


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

Public Health

 

           .::หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน มุ่งผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบสุขภาพ มีความสามารถในการวิจัย และนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ไปใช้ในการจัดการระบบสุขภาพของท้องถิ่นและชุมชน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

 

          .::การดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งด้านการบริหาร และการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ในสังคมทุกระดับจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จาเป็นต้อง อาศัยบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ที่มีความเป็นผู้นา เป็นนักวิเคราะห์นักวิจัย นักบริหารและดาเนินโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศได้ทุกระดับ ทั้งยังต้องเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศหรือฝึกอบรมบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ได้ โดยมีสานึกที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคที่มีปรัชญามุ่งพัฒนาท้องถิ่นมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สถานที่ และสิ่งเกื้อหนุนทางวิชาการพิจารณาเห็นความจาเป็นและความสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา “การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน” ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาความเป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุข ภาวะผู้นา นักวิจัย ผู้นิเทศหรือผู้สอน และผู้ชำนาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนาสักยภาพในการบริหารจัดการและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

  

             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             1)มีความรู้ ทักษะและความสามารถปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเน้นการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

             2) มีทักษะด้านการวิจัย สังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางแผน ดาเนินงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการดาเนินงานสาธารณสุขได้ 8

             3)  มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

        

หน่วยงาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
หน่วยสาธารณสุข

- การปรับเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารงานสาธารณสุข

-นักวิชาการสาธารณสุข

ภาครัฐ
สถาบันการศึกษา - อาจารย์ ภาครัฐ/เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้อำนวยการ

- นักวิชาการสาธารณสุข

- นักวิชาการฝ่ายแผนงาน

- นักวิชาการด้านการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ

- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

- นักวิชาการสุขาภิบาล

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเอกชน (เช่น โรงงาน บริษัทเอกชน) - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ภาคเอกเอกชน
หน่วยงานในกำกับของรัฐ (สสส. สปช. สวรส)

- นักวิจัย

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและพัฒนาระบบสุขภาพ

หน่วยงานในกำกับของรัฐ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์