Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (วท.บ.)


ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (วท.บ.)

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Information Technology and Digital)

              ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาครัฐและเอกชน สามารถประยุกต์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นผู้ใฝ่ศึกษาและแก้ปัญหาได้ มุ่งเน้นคุณธรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้เพราะในวงการศึกษาได้นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการสอนของครู เป็นระบบที่เรียนรู้ง่าย ประหยัด และสะดวกต่อการเข้าถึง เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ดังจะเห็นจากที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งรับราชการครู ประกอบธุรกิจส่วนตัว และงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

 

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้

            1. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ดิจิทัลคอนเทนต์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

            2. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

             3. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
            4. มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับการทำงานในองค์การ ประสานงานกับกลุ่มคนได้หลากหลาย

             5. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการเรียนรู้ มีทักษะการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

              1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scieniist)
             2.นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
             3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Programmer)
             4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
             5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysist)
             6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network Administrator)
             7. ผู้บริหารโครงการ (Project Management)
             8. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Delveloper)
             9. นักพัฒนาเกมและผลิตมัลติมีเดีย (Game Developer)
            10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสารสนเทศ (IT Support)
            11. ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teacher)
            12. ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ (Freelance Worker)

 

 

 

 

 

 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์