Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

วิทยาศาสตร์นวัตกรรม (วท.บ.)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม 
Bachelor of Science Program Innovation of Science

Skill + Innovation 
เป็นกลุ่มรายวิชาที่ให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะและชิ้นงานนวัตกรรมจากทักษะ ได้แก่ 
 • วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 
 • วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 • ทักษะวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
 • DIY ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์ 
 • การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธิ์ 
 • ทักษะชิ้นงาน 3 มิติ และแพลตฟอร์ม Arduino 
 • การเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์

Scientific Thinking + Research Study 

เป็นกลุ่มรายวิชาที่ทำให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และทักษะปฏิบัติทางการวิจัย ได้แก่
 • การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
 • หัวข้อวิจัยทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรม 
 • การแก้ปัญหาและวิเคราะห์วีธีการวิจัย 
 • การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สัมมนา และโครงงาน

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้  ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
• ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
• เพื่อสร้างกระบวนการคิดและวิธีการด้านวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม นำไปสู่การต่อยอด  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยที่ต้องการความรู้เพื่อประกอบอาชีพ

1. ต่อยอดเป็นครูวิทยาศาสตร์
2. นักนวัตกรรม
3. นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม
5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. ผู้ประกอบการธุรกิจ
7. เกษตรกรอัจฉริยะ
8. นักลงทุน
9. นักวิเคราะห์ข้อมูล
10. นักวางแผนการเพื่อการสำรวจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์