Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สำนักงานคณบดี


 

 

นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

งานบริหารและวางแผน

   
ดร. สกาวเดือน พิมพิศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมหมาย แสนมหาชัย
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภลักษณา ภูกาสอน
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางภาวินี เสาวโชติ
  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

งานบริการการศึกษาและวิจัย

   

นางสาวอุบลวัลย์ สิงห์ชัย
  นักวิชาการศึกษา


นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นายชยากร ปัตลา
   นักวิทยาศาสตร์


นายผดุงศักดิ์ คำยศ
 นักวิทยาศาสตร์

นางสาววธัญณ์ชนก จงสมัคร
 นักวิทยาศาสตร์
 
     

งานพัฒนานักศึกษา

   

นายณรงค์ อุไรโคตร
  นักวิชาการศึกษา

 

 


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์