Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์


 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม

หัวหน้าสาขา

 

อาจารย์ ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์
  อาจารย์

อาจารย์บุษกร สุวรรณรงค์
 อาจารย์


ผศ. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
  อาจารย์

ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก

  อาจารย์อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
  อาจารย์

อาจารย์ ดร.วรกร วิชัยโย
  อาจารย์

อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์
  อาจารย์

อาจารย์สุรศักดิ์ ธรรมรักษ์เจริญ
  อาจารย์

 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์