Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์


 

 

 

อาจารย์ ดร. ธนัชพงษ์ วังคำหาญ
หัวหน้าสาขา

 

ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล
  อาจารย์


 

อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์
  อาจารย์


 

อาจารย์ธรรมนูญ ปัญญาทิพย์
  อาจารย์

อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  อาจารย์


 

ผศ.ดร.ปนัดดา โพธินาม
 อาจารย์ผศ. ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย
  อาจารย์

 

อาจารย์ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
  อาจารย์


 

อาจารย์ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์
 อาจารย์


 

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส
  อาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์