Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ/มหาวิทยาลัย  ค้นหาข่าว :
คำสั่งเรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 4)   
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 9)   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 4)   
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1059/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (อ่าน 18) 
คณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 17) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านดิจิทัล (อ่าน 15) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1032/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต (อ่าน 16) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 15) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๙๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 19) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 47) 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 19) 
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติและกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่113/2564 (อ่าน 14) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0974/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ฯ (อ่าน 10) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ 0983/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 16) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0954/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 13) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดหารายได้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เลขที่111/2564 (อ่าน 15) 
ประกาศ กบม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (อ่าน 24) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 18) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ที่ 2/2564 (อ่าน 51) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) (อ่าน 89) 
มีข้อมูลทั้งหมด  83  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์