Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารสำหรับนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 86) 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 83) 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (อ่าน 65) 
มหาวิทยาลัยฯ จัางนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 262) 
กำหนดการและรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 281) 
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 289) 
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562  (อ่าน 298) 
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 358) 
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 340) 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“ (อ่าน 310) 
การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง พ.ร.บ.นมผง (อ่าน 278) 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 277) 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นเทสต์“ ในงานเทศกาลนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (อ่าน 240) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์